Hành trình phát triển

Website đang nâng cấp - Website updating
 • Triển lãm Techmart

 • Các sự kiện năm 2004

  Triển lãm phần mềm - 9
  Triển lãm phần mềm - 9
  Triển lãm tự động hóa - 7
  Triển lãm tự động hóa - 7
  Triển lãm tự động hóa - 6
  Triển lãm tự động hóa - 6
  Triển lãm tự động hóa - 5
  Triển lãm tự động hóa - 5
  Triển lãm tự động hóa - 4
  Triển lãm tự động hóa - 4
  Triển lãm tự động hóa - 3
  Triển lãm tự động hóa - 3
  Triển lãm tự động hóa - 2
  Triển lãm tự động hóa - 2
  Triển lãm tự động hóa - 1
  Triển lãm tự động hóa - 1
  Triển lãm tự động hóa - 8
  Triển lãm tự động hóa - 8
  Triển lãm tự động hóa - 9
  Triển lãm tự động hóa - 9
  Triển lãm phần mềm - 7
  Triển lãm phần mềm - 7
  Triển lãm phần mềm - 6
  Triển lãm phần mềm - 6
  Triển lãm phần mềm - 5
  Triển lãm phần mềm - 5
  Triển lãm phần mềm - 4
  Triển lãm phần mềm - 4
  Triển lãm phần mềm - 3
  Triển lãm phần mềm - 3
  Triển lãm phần mềm - 2
  Triển lãm phần mềm - 2
  Triển lãm phần mềm - 1
  Triển lãm phần mềm - 1
  Triển lãm phần mềm - 8
  Triển lãm phần mềm - 8

 • Các sự kiện năm 2005

  ICT-1
  ICT-1
  ICT-2
  ICT-2
  ICT-3
  ICT-3
  ICT-4
  ICT-4
  ICT-5
  ICT-5
  ICT-6
  ICT-6
  Khai trương Showroom - 1
  Khai trương Showroom - 1
  Khai trương Showroom - 2
  Khai trương Showroom - 2
  Khai trương Showroom - 3
  Khai trương Showroom - 3
  Khai trương Showroom - 4
  Khai trương Showroom - 4
  Khai trương Showroom - 5
  Khai trương Showroom - 5
  Khai trương Showroom - 6
  Khai trương Showroom - 6
  Triển lãm tự động hóa - 3
  Triển lãm tự động hóa - 3
  Triển lãm tự động hóa - 2
  Triển lãm tự động hóa - 2
  Triển lãm tự động hóa - 5
  Triển lãm tự động hóa - 5
  Triển lãm tự động hóa - 4
  Triển lãm tự động hóa - 4
  Triển lãm tự động hóa - 1
  Triển lãm tự động hóa - 1

 • Các sự kiện năm 2006

  Tổng kết năm - 4
  Tổng kết năm - 4
  Triển lãm thiết bị an ninh - 7
  Triển lãm thiết bị an ninh - 7
  Triển lãm thiết bị an ninh - 6
  Triển lãm thiết bị an ninh - 6
  Triển lãm thiết bị an ninh - 5
  Triển lãm thiết bị an ninh - 5
  Triển lãm thiết bị an ninh - 4
  Triển lãm thiết bị an ninh - 4
  Triển lãm thiết bị an ninh - 3
  Triển lãm thiết bị an ninh - 3
  Triển lãm thiết bị an ninh - 2
  Triển lãm thiết bị an ninh - 2
  Triển lãm thiết bị an ninh - 1
  Triển lãm thiết bị an ninh - 1
  Tổng kết năm - 10
  Tổng kết năm - 10
  Tổng kết năm - 9
  Tổng kết năm - 9
  Tổng kết năm - 8
  Tổng kết năm - 8
  Tổng kết năm - 7
  Tổng kết năm - 7
  Tổng kết năm - 6
  Tổng kết năm - 6
  Tổng kết năm - 5
  Tổng kết năm - 5
  Triển lãm thiết bị an ninh - 9
  Triển lãm thiết bị an ninh - 9
  Tổng kết năm - 3
  Tổng kết năm - 3
  Tổng kết năm - 3
  Tổng kết năm - 3
  Tổng kết năm - 2
  Tổng kết năm - 2
  Tổng kết năm - 1
  Tổng kết năm - 1
  Solutionday in VN - 9
  Solutionday in VN - 9
  Solutionday in VN - 8
  Solutionday in VN - 8
  Solutionday in VN - 7
  Solutionday in VN - 7
  Solutionday in VN - 6
  Solutionday in VN - 6
  Solutionday in VN - 5
  Solutionday in VN - 5
  Solutionday in VN - 4
  Solutionday in VN - 4
  Solutionday in VN - 3
  Solutionday in VN - 3
  Solutionday in VN - 2
  Solutionday in VN - 2
  Solutionday in VN - 1
  Solutionday in VN - 1
  Triển lãm thiết bị an ninh - 8
  Triển lãm thiết bị an ninh - 8

 • Các sự kiện năm 2007

  Thành lập công ty - 1
  Thành lập công ty - 1
  Thành lập công ty - 2
  Thành lập công ty - 2
  Thành lập công ty - 3
  Thành lập công ty - 3
  Thành lập công ty - 4
  Thành lập công ty - 4
  Thành lập công ty - 5
  Thành lập công ty - 5
  Thành lập công ty - 6
  Thành lập công ty - 6
  Việt Nam Security - 1
  Việt Nam Security - 1
  Việt Nam Security - 2
  Việt Nam Security - 2
  Việt Nam Security - 3
  Việt Nam Security - 3

 • Triển lãm Secutech

 • Triển lãm Secutech

 • Triển lãm Secutech

 • Các sự kiện diễn ra năm 2011

  Hội thảo KODAK - 1
  Hội thảo KODAK - 1
  Hội thảo KODAK - 2
  Hội thảo KODAK - 2
  Hội thảo KODAK - 3
  Hội thảo KODAK - 3
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 1
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 1
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 2
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 2
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty- 3
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty- 3
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 4
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 4
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 5
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 5
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 6
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 6
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 7
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 7
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty- 8
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty- 8
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 9
  Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty - 9

 • Các sự kiện diễn ra năm 2012

  Hoạt động từ thiện - 1
  Hoạt động từ thiện - 1
  Hoạt động từ thiện - 2
  Hoạt động từ thiện - 2
  Hoạt động từ thiện - 3
  Hoạt động từ thiện - 3
  Hoạt động từ thiện - 4
  Hoạt động từ thiện - 4
  Hoạt động từ thiện - 5
  Hoạt động từ thiện - 5
  Hoạt động từ thiện - 6
  Hoạt động từ thiện - 6
  Hoạt động từ thiện - 7
  Hoạt động từ thiện - 7
  Hoạt động từ thiện - 8
  Hoạt động từ thiện - 8
  Hoạt động từ thiện - 9
  Hoạt động từ thiện - 9
  Triển lãm Secutech - 1
  Triển lãm Secutech - 1
  Triển lãm Secutech - 2
  Triển lãm Secutech - 2
  Triển lãm Secutech - 3
  Triển lãm Secutech - 3

 • Các sự kiện diễn ra năm 2013

  Kodak training - China tour - 3
  Kodak training - China tour - 3
  Triển lãm Techmart - 1
  Triển lãm Techmart - 1
  Sinh nhật công ty- 2 miền gặp mặt - 3
  Sinh nhật công ty- 2 miền gặp mặt - 3
  Sinh nhật công ty- 2 miền gặp mặt - 2
  Sinh nhật công ty- 2 miền gặp mặt - 2
  Sinh nhật công ty- 2 miền gặp mặt - 1
  Sinh nhật công ty- 2 miền gặp mặt - 1
  Ngày doanh nhân Việt Nam - 2
  Ngày doanh nhân Việt Nam - 2
  Ngày doanh nhân Việt Nam - 1
  Ngày doanh nhân Việt Nam - 1
  Lễ trao doanh số cam kết
  Lễ trao doanh số cam kết
  Triển lãm Techmart - 2
  Triển lãm Techmart - 2
  Triển lãm Techmart - 3
  Triển lãm Techmart - 3
  Kodak training - China tour - 1
  Kodak training - China tour - 1
  Hội thảo GDSF - 3
  Hội thảo GDSF - 3
  Hội thảo GDSF - 2
  Hội thảo GDSF - 2
  Hội thảo GDSF - 1
  Hội thảo GDSF - 1
  Hoạt động từ thiện - 3
  Hoạt động từ thiện - 3
  Hoạt động từ thiện - 2
  Hoạt động từ thiện - 2
  Hoạt động từ thiện - 1
  Hoạt động từ thiện - 1
  Kodak training - China tour - 2
  Kodak training - China tour - 2

 • Triển lãm Secutech

 • Tổ chức team building 

 • Các sự kiện diễn ra năm 2019

   

  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 1
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 1
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 2
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 2
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 3
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 3
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 4
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 4
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 5
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 5
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 6
  Thực hiện chương trình chắp cánh ước mơ - 6
  Kỷ niệm thành lập công ty - 1
  Kỷ niệm thành lập công ty - 1
  Kỷ niệm thành lập công ty - 2
  Kỷ niệm thành lập công ty - 2
  Teambuilding - 1
  Teambuilding - 1
  Teambuilding - 2
  Teambuilding - 2
  Kỷ niệm thành lập công ty - 3
  Kỷ niệm thành lập công ty - 3
  Kỷ niệm thành lập công ty - 4
  Kỷ niệm thành lập công ty - 4

 • Thành lập trung tâm Dịch vụ kỹ thuật

   

  Tổng kết năm 2019 - 1
  Tổng kết năm 2019 - 1
  Tổng kết năm 2019 - 2
  Tổng kết năm 2019 - 2
  Tổng kết năm 2019 - 3
  Tổng kết năm 2019 - 3
  Tổng kết năm 2019 - 4
  Tổng kết năm 2019 - 4
  Tổng kết năm 2019 - 5
  Tổng kết năm 2019 - 5
  Tổng kết năm 2019 - 6
  Tổng kết năm 2019 - 6

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0101185981

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

© Copyrights 2020 TECHPRO. All Rights Reserved.